Terms & Conditions

อัพเดทล่าสุด: 01/01/2020

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าที่ระบุไว้ต่อไปนี้  เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท แฮฟ อะ ดีไซน์ จำกัด กับลูกค้า (  “บริษัท“ )  โดยให้เว็บไซต์ https://www.เป๋าผ้า.com    รวมถึงสินค้า และ/หรือบริการทั้งหมด อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้  หากข้อตกลงและเงื่อนไขข้อใดขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้ บริษัทฯ กับลูกค้าตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก เว้นแต่ ลูกค้าและบริษัทจะมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่นเป็นกรณีๆ ไป โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบ หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่แจ้งมา โปรดหยุดทันทีและไม่เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือส่งคำสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการใด ๆ ทั้งสิ้น  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดติดต่อบริษัทที่ haveadesign.th@gmail.com

ข้อตกลง – เรื่องทั่วไป

–   เว็บไซต์ https://www.เป๋าผ้า.com  จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าต่างๆ แก่ลูกค้า การใช้งานระบบของเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการขอใบเสนอ และ/หรือใบแจ้งหนี้สินค้า เท่านั้น ( มิใช่ระบบ shopping cart ) ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้

–   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้ ตลอดจน

การรับประกัน และ/หรือ การบริการของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

– การใช้งานเว็บไซด์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเพียงบางขณะ  ให้ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขทุกประการ หากลูกค้าไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงนี้ รวมตลอดถึงข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ โปรดหยุดทันทีและไม่เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือส่งคำสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

–  วันทำการ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดของธนาคาร วันหยุดราชการของประเทศไทย หรือวันหยุดของบริษัท

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีความเป็นสุภาพชน(เท่านั้น ) กรณีลูกค้าแสดงถ้อยคำที่หยาบคาย หรือดูถูก เหยียดหยาม ทางบริษัทมีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้โดยทันที และหากบริษัทมีรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ลูกค้ายินยอมชำระรายจ่ายดังกล่าวให้แก่บริษัท ตามมูลค่าที่บริษัทได้แจ้งมา แต่ทั้งนี้ ไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ได้สั่งซื้อตามคำสั่งซื้อนี้ โดยให้นำเงินมัดจำที่วางไว้ดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระหนี้

–  ข้อความและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารของทางบริษัท  ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าด้วย ข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อสินค้าและบริการตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้  โดยลูกค้าได้ยินยอมและรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

–   รายละเอียดของสินค้า  ขนาด และราคา และจำนวนสินค้าใน STOCK  ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

–   รูปภาพ  คำบรรยาย รูปทรง และข้อมูลของสินค้า ทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้ บริษัทถือเป็นเพียงการนำเสนอเพื่อช่วยบ่งบอกถึงลักษณะของสินค้าเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ลูกค้าเท่านั้น   ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวถึงอาจมีความใกล้เคียง หรือ แตกต่างกับสินค้าจริง  และหากมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการนำเสนอ บริษัทไม่ถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว เป็นข้อตกลงในการซื้อขาย (หากลูกค้าต้องการดูสินค้าตัวอย่างสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย)

– บริษัทใช้ระบบในการเก็บข้อมูลลูกค้า และบันทึกสถิติงานขาย เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนผู้ติดต่อได้  ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งชื่อผู้ติดต่อ , ชื่อบริษัท , ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ , E-Mail  กรณีลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   บริษัท แฮฟ อะ ดีไซน์ จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ ข้อความ และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎในเว็บไซต์ทั้งหมด ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม หรือนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

–   เว็บไซด์นี้ถูกออกแบบและจัดทำโดย บริษัท แฮฟ อะ ดีไซน์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  หากลูกค้ากระทำการอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทอันเป็นการละเมิดต่อข้อตกลงนี้ และ/หรือผิดต่อกฎหมาย บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือให้ลูกค้ากระทำการตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยลูกค้าตกลงและยินยอมที่จะไม่ใช้สิทธิ์โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

–   บริษัทจะปฏิบัติตามชอบด้วยกฎหมายและคำสั่งศาลในการดำเนินคดีตามกฎหมาย หากพบว่าลูกค้ากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย อันส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท

-ลูกค้าตกลงและยินยอมที่จะคุ้มครองความรับผิดและปกป้องบริษัทจากความเสียหายใดที่มีต่อทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลมาจากความผิด กระทำการหรืองดเว้นกระทำการโดยประมาท การจงใจทำให้เกิดความเสียหาย  หรือจากการประพฤติผิดสัญญาของลูกค้า ตามที่แสดงไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

-การจองสินค้า ในกรณีเป็นสินค้าสำเร็จรูปพร้อมขายและมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองสินค้า บริษัทจะจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้านามบุคคลธรรมดาที่ชำระค่าสินค้าเข้ามาก่อนแล้ว หรือ ลูกค้าในนามนิติบุคคล ที่เซ็นต์ยืนยันเอกสารใบแจ้งหนี้ฉบับเต็มเข้ามาก่อนแล้ว เท่านั้น

ข้อตกลง –  เรื่องข้อจำกัดและเงื่อนไขในการผลิต

ในกระบวนการผลิตทุกธุรกิจนั้นล้วนมี  “ ข้อจำกัด “ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้  และอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งธุรกิจที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน  มักมีข้อจำกัดที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกัน   แต่เนื่องด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสมมายาวนานในธุรกิจนี้ ทำให้บริษัทสามารถที่จะให้คำแนะนำ หรือวิธีการหลีกเลี่ยง/แก้ไขในส่วนต่างๆ ของงานให้ออกมาดีที่สุด เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า  และยังคงไว้ซึ่งรูปแบบ หรือ Concept ตามที่ลูกค้าต้องการ   อย่างไรก็ตาม เพื่อลดโอกาสข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด บริษัทได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบ  โดยก่อนอนุมัติคำสั่งซื้อ ลูกค้าได้รับทราบและยอมรับแล้วว่า ข้อจำกัดที่ปรากฏตามรายละเอียดต่อไปนี้  ลูกค้าไม่สามารถใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่ยอมรับสินค้าที่สั่งซื้อเมื่อส่งมอบ , ยกเลิกคำสั่งซื้อ , ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้.

สีจอภาพ


เนื่องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ/หรือ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ แต่ละเครื่องมีคุณสมบัติการแสดงสีและการตั้งค่าที่แตกต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ ที่รายละเอียดของสินค้า รูปภาพ รูปถ่าย และ/หรือ ออนไลน์ปรู๊ฟ ที่ลูกค้าเห็นบนเว็บไซต์หรือบนหน้าจอ อาจมีสี หรือรูปแบบที่คลาดเคลื่อนจากสินค้าจริงเล็กน้อย แม้ว่าบริษัทจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถ ในการปรับแต่งภาพให้มีความใกล้เคียงสินค้าจริงแล้วก็ตาม นับเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

การออกแบบ

– ข้อความ / รูปภาพ / ค่าสี CI / รูปแบบอักษร / โลโก้ / รูปแบบการจัดเลย์เอาท์ / เครื่องหมายการค้า และ/หรือเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่มีผลทางกฎหมาย  ลูกค้าจะต้องมีสิทธิ์และอำนาจในการใช้งานดังกล่าวทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

-งานออกแบบ และ งานผลิต ถือเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานตามคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า (เท่านั้น)  หากมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่มีผลทางกฎหมาย  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธภาระผูกพันทางกฏหมาย และ/หรือ ความรับผิดใดๆต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทุกกรณี

– ค่าสีที่ใช้ในการออกแบบ หรือพิมพ์สกรีน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยยึดค่าสีตาม Pantone จากเล่ม Pantone Formula Guide Solid Coated & Uncoated เท่านั้น ซึ่งเป็นค่าสีมาตรฐานที่โรงพิมพ์ทั่วโลกใช้ หากลูกค้ามิได้แจ้งหรือระบุค่าสีตาม PANTONE มาตรฐาน บริษัทจะพิมพ์สกรีนตามค่าสีที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของทางบริษัทเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากสีพิมพ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ

– ออนไลน์ปรู้ฟ  จุดประสงค์ของออนไลน์ปรู้ฟคือใช้เพื่อการตรวจสอบว่าองค์ประกอบทั้งหมดถูกต้องหรือไม่ แต่ไม่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสีได้

– การตรวจสอบออนไลน์ปรู๊ฟ   ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ออนไลน์ปรู๊ฟที่ถูกยืนยันกลับมาจะถือเป็นที่สิ้นสุด    บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ในองค์ประกอบของการออกแบบที่ทางบริษัทเป็นผู้จัดทำ หรือ ลูกค้าเป็นผู้จัดทำเอง  ซึ่งอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เช่น การสะกดคำ ข้อความ รูปภาพ ขนาดของลายพิมพ์  ตำแหน่งการจัดวาง และข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

– การอนุมัติออนไลน์ปรู๊ฟ   ลูกค้ายอมรับว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนลงนามอนุมัติ  ออนไลน์ปรู๊ฟที่ถูกยืนยันกลับมาจะถือเป็นที่สิ้นสุด   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการจัดทำชิ้นงานตัวอย่างสินค้าต้นแบบโดยยึดถือตามออนไลน์ปรู๊ฟที่ลูกค้ายืนยันกลับมา  เท่านั้น  หากมีข้อผิดพลาดอันใด ที่ก่อให้เกิดการแก้ไขในภายหลัง ลูกค้าตกลงและยินยอมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น

-ระยะเวลาในการส่งมอบงานออกแบบ ขึ้นอยู่กับลำดับการยืนยันคำสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีตอบกลับยืนยันคำสั่งซื้อล่าช้า ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการผลิต และกำหนดส่งมอบสินค้า

– ไฟล์อาร์ตเวิร์คที่ใช้ในการพิมพ์ จะต้องอยู่ในรูปแบบและขนาดตามที่ทางบริษัทเป็นผู้กำหนด

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานออกแบบและ / หรือสินค้าของลูกค้า เป็นงานตัวอย่างสำหรับการโฆษณาการส่งเสริมการขายและเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน

– ความล่าช้าที่เกิดจากการอนุมัติใดๆ ที่ต้องกระทำโดยลูกค้า และ/หรือ เอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องในการยืนยันคำสั่งซื้อ ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ  บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการผลิตตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า  ซึ่งกำหนดระยะเวลาการผลิตที่เปลี่ยนแปลงนั้น ลูกค้าไม่สามารถใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่ยอมรับสินค้าที่สั่งซื้อ , ยกเลิกคำสั่งซื้อ , ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลง

ความคลาดเคลื่อนของวัสดุ

 

สีวัสดุ

-สีของวัสดุเป็นข้อจำกัดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท  และเป็นข้อจำกัดที่ทางบริษัทผู้ผลิตวัสดุ  ไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน  เนื่องจากมีปัจจัยที่กำหนดได้ยาก ในขั้นตอนระหว่างการฟอกย้อมสี อาทิเช่น อุณหภูมิในอากาศตามธรรมชาติ , การแตกตัวและการดูดซับของสี , สีธรรมชาติของเส้นด้ายหรือเส้นใยก่อนย้อม  ความเข้มอ่อนของสีเม็ดฝ้ายธรรมชาติ  เป็นต้น  จึงทำให้สีวัสดุที่ได้ในแต่ละรอบการผลิตมีความแตกต่างกันโดยประมาณ +/- ไม่เกิน 15 %

-ผ้าดิบสีธรรมชาติอาจมีความเข้มอ่อนของสีผ้าต่างกัน  อันเนื่องมาจากสีของเม็ดฝ้าย

-สีของวัสดุบางชนิดอาจมีสีตกได้ หากลูกค้าต้องการวัสดุที่สีไม่ตก โปรดแจ้งบริษัทก่อนทำการสั่งซื้อ เนื่องจากวัสดุมีราคาแตกต่างกัน

-เนื่องจากสีวัสดุเป็นสีที่บริษัทผู้ผลิตได้ย้อมสำเร็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  การปรับสีของวัสดุให้มีเฉดสีเดียวกันกับ ข้อความ / รูปภาพ / ค่าสี CI / รูปแบบอักษร / โลโก้ / เครื่องหมายการค้า ทางบริษัทไม่สามารถกระทำได้

เนื้อผ้า

-ความแข็งหรือความอ่อนของเนื้อผ้าเป็นข้อจำกัดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และเป็นข้อจำกัดที่ทางบริษัทผู้ผลิต ไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน   โดยขั้นตอนก่อนการขึ้นรูปถักทอเป็นเนื้อผ้าได้นั้น จะต้องผ่านกรรมวิธีการทอเส้นใยก่อน ซึ่งขั้นตอนในระหว่างการทอเส้นใย หรือ เส้นด้าย นั้นมีปัจจัยที่กำหนดได้ยาก เนื่องจากเส้นใย หรือ เส้นด้าย ที่ใช้ในการทอผ้าแต่ละชนิด มีความเหนียว ความยืดหยุ่น หรือการหดตัว ที่ไม่คงที่ต่างกัน เมื่อได้รับความร้อนและความชื้นระหว่างการทอ  จึงทำให้เนื้อผ้าได้ในแต่ละรอบการผลิตมีความแข็ง ความอ่อน หรือความยืดหยุ่นของเนื้อผ้า แตกต่างกันโดยประมาณ +/- ไม่เกิน 15 %

-การถักทอขึ้นรูปเนื้อผ้า อาจมีเส้นด้ายที่เกิดจากการทอบ้างเล็กน้อย

-ผ้าดิบสีธรรมชาติจะมีจุดเม็ดฝ้ายธรรมชาติปะปนบนเนื้อผ้า

งานพิมพ์

งานพิมพ์ด้วยระบบ SilkScreen 

– ความคลาดเคลื่อนในเรื่องการพิมพ์ หรือความถูกต้องของสี ในการพิมพ์แต่ละรอบของการสั่งผลิต อาจมีความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ +/- ไม่เกิน 5 %

-ขนาดของงานสกรีนจะต้องไม่เกิน A3

-ไม่สามารถพิมพ์ลายเส้นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตรได้

-ลายสกรีนที่มีขนาดเล็กกว่า 4 นิ้ว เช่น QR CODE หรือ LOGO ของหน่วยงานราชการ จะไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน

– การพิมพ์สกรีนสีอ่อนลงบนผ้าสีเข้มสามารถพิมพ์ทับได้เพียง 2 รอบเท่านั้น เพื่อความคมชัดและสวยงามแต่สีพิมพ์ที่ได้อาจดูไม่ทึบ กรณีลูกค้ามีความประสงค์ให้พิมพ์สกรีนทับมากกว่า 2 รอบขึ้นไป งานพิมพ์สกรีนจะไม่คมชัด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบหากคุณภาพงานที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ

-การพิมพ์สกรีนที่มากกว่า 1 สีขึ้นไป บนเนื้อผ้า Cotton หรือผ้าไนล่อน อาจทำให้การสกรีนสีถัดไปมีตำแหน่งคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมที่กำหนดไว้ประมาณ 2 มิลลิเมตรได้ เนื่องจากเนื้อผ้า Cotton หรือ ผ้าไนล่อน จะมีการหดตัวเล็กน้อย เมื่อสัมผัสกับความชื้นของสีพิมพ์และความร้อนจากการอบเพื่อให้สีแห้งในระหว่างการทำ

-เป็นงานพิมพ์แบบ Handmade  โดยใช้แรงกดของน้ำหนักมือในการพิมพ์ อาจทำให้ความหนาบางของลายเส้นที่ปรากฏมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย

– หากลายสกรีนมีการเว้นช่องว่างที่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร อาจทำให้ช่องว่างนั้นไม่ปรากฏขึ้น เนื่องจากมีการแตกตัวของสีพิมพ์

-ลายสกรีนที่ใช้การพิมพ์แบบเทสีเป็นพื้นที่กว้าง การดูดซับสีสกรีนของเนื้อผ้า อาจมีโอกาสทำให้สีสกรีนดูไม่เรียบเนียนหรือไม่สม่ำเสมอกันได้

-เนื้อผ้าที่มีความหนา และ/หรือ เนื้อผ้าที่มีพื้นผิวร่องลึก ห่าง หรือค่อนข้างหยาบ อาจทำให้งานสกรีนมีความคมชัดน้อยลง
-ความยืดหยุ่นของเนื้อผ้าบางชนิด เมื่อเกิดแรงดึงอาจทำให้สีสกรีนเกิดรอยแตกได้

-การสกรีนแบบลายต่อเนื่องกันด้านหน้า และด้านหลัง ตำแหน่งความต่อเนื่องของลายสกรีนอาจมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้
-งานสกรีนไม่เหมาะกับเนื้อผ้ากำมะหยี่ ผ้าหนังกลับ หรือ ผ้าขนทุกชนิด

งานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล

– ความคลาดเคลื่อนในเรื่องการพิมพ์ หรือความถูกต้องของสี ในการพิมพ์แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย อาจมีความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ +/- ไม่เกิน 5 %

-ขนาดของงานพิมพ์จะต้องไม่เกิน A2

– เป็นการพิมพ์ลายด้วยเครื่อง inkjet ลงบนผ้า โดยผ้าที่ใช้ในการพิมพ์นั้นจะต้องผ่านการอบร้อนก่อนนำมาพิมพ์ มีผลทำให้เนื้อผ้าเกิดการหดตัว+/- ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร  ซึ่งเมื่อผลิตเสร็จกระเป๋าอาจมีขนาดเล็กลงกว่าที่ลูกค้าสั่งเพียงเล็กน้อย

-คุณภาพของสีพิมพ์ระบบดิจิตอลเป็นไปตามอายุการใช้งาน

งานปัก

– Artwork ที่ใช้ในงานปักจะต้องมีขนาดไม่เกิน 30 เซนติเมตร

-ความหนาของลายเส้น ที่ใช้ในการปักไม่ควรบางมากเกินไป

-งานปักที่มีขนาดเล็กและมีรายละเอียดมาก ไม่สามารถทำได้

-เนื้อผ้าที่มีความบาง เมื่อนำมาปักอาจทำให้ผ้าเกิดรอยย่น หรือขาดได้

งานเย็บ

 

– ขนาดกระเป๋าผ้าที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน +/- ไม่เกิน 1 ซม.เนื่องจากสินค้าเป็นงานฝีมือโดยใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมากในการผลิตงาน มิใช่สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร ทำให้งานแต่ละใบ อาจมีขนาดไม่เท่ากันบ้างเล็กน้อย
–  การใช้ด้ายเย็บคนละสีกับตัวกระเป๋า จะทำให้เห็นรอยฝีเข็มเย็บที่ชัดเจน ความคลาดเคลื่อนของฝีเข็มในตำแหน่งการเดินด้ายเย็บอาจเกิดขึ้นได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร

-สายกระเป๋า ตำแหน่งการวางเย็บสายกระเป๋าอาจมีโอกาสคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 0.5 – 1 ซม.

-งานเย็บแบบตัดต่อสีผ้า  อาจทำให้ตำแหน่งที่เย็บตัดต่อสีผ้ามีโอกาสเห็นสีด้ายที่ต่างกันบ้างเล็กน้อย

-การเย็บทับบนสีสกรีน แรงกดของฝีเข็มในระหว่างการเย็บอาจทำให้สีสกรีนแตกได้

-กรณีลูกค้ามีความประสงค์ที่จะจัดเตรียม และ/หรือนำวัสดุอื่นใดที่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้จัดหาหรือมีไว้เพื่อใช้ในการผลิต  โปรดสอบถามข้อจำกัดอย่างละเอียดกับทางบริษัทก่อนสั่งซื้อ  หากวัสดุที่นำมาไม่สามารถนำมาเย็บหรือนำมาพิมพ์ได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อตกลง – เรื่องข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ก่อนอนุมัติคำสั่งซื้อ ลูกค้าได้รับทราบและยอมรับแล้วว่า ข้อจำกัดความรับผิดชอบที่ปรากฏตามรายละเอียดต่อไปนี้  ลูกค้าไม่สามารถใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่ยอมรับสินค้าที่สั่งซื้อเมื่อส่งมอบ , ยกเลิกคำสั่งซื้อ , ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้.

 

ความล่าช้า

การกระทำที่นำไปสู่ความล่าช้าในการรับสินค้า , การเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งสินค้า , การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการผลิต มีดังนี้

 • การส่งเอกสารล่าช้าเกี่ยวกับการยืนยันคำสั่งซื้อ
 • การส่งเอกสารล่าช้าเกี่ยวกับการชำระเงิน
 • งานที่ผิดพลาดและต้องได้รับการแก้ไข
 • การอนุมัติล่าช้าหรือการไม่อนุมัติออนไลน์ปรู้ฟ
 • การอนุมัติล่าช้าหรือการไม่อนุมัติตัวอย่างสินค้าต้นแบบ (Mockup )
 • วัสดุที่ระบุในท้องตลาดมีไม่พอหรือขาดตลาดหรือบริษัทผู้ผลิตเลิกผลิต
 • วัสดุที่ต้องรอการผลิตใหม่จากบริษัทผู้ผลิต
 • วัสดุที่ต้องรอการจัดเตรียม/จัดหาจากลูกค้า
 • ที่อยู่จัดส่งหรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์
 • การขนส่งสินค้า อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
ความคลาดเคลื่อนของวัสดุในการผลิต
 • การจัดหา/หรือจัดเตรียมวัสดุ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจริงทั้งหมดนั้น ทางบริษัทจะกระทำภายหลังจากที่ลูกค้า ได้มีการอนุมัติตัวอย่างสินค้าต้นแบบ  จ่ายชำระเงินมัดจำ และอนุมัติเอกสาร ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เท่านั้น)  จึงอาจทำให้ตัวอย่างสินค้าต้นแบบ และ สินค้าที่ผลิตจริง อาจมีความคลาดเคลื่อนของวัสดุเกิดขึ้นได้  เนื่องจากสภาพของวัสดุที่เป็นอยู่ณ.ปัจจุบัน  เป็นข้อจำกัดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
 • ด้วยสภาพของวัสดุที่เป็นอยู่ณ.ปัจจุบัน การผลิตซ้ำ ผลิตใหม่ ผลิตเพิ่ม หรือผลิตในปริมาณที่มาก อาจมีความคลาดเคลื่อนของวัสดุเกิดขึ้นได้
 • กรณีวัสดุที่ระบุเกิดการหมดเป็นครั้งคราว และต้องรอการผลิตใหม่ อาจมีความคลาดเคลื่อนของวัสดุเกิดขึ้นได้
 • กรณีวัสดุที่ระบุในท้องตลาดมีไม่พอหรือขาดตลาดหรือบริษัทผู้ผลิตเลิกผลิต  บริษัทมีความพยายามอย่างดีที่สุด ในการจัดหาวัสดุทดแทนที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อนำมาผลิตสินค้าให้กับลูกค้า  ดังนั้น ลูกค้าไม่สามารถใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่รับสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับทางบริษัท
 • วัสดุและสินค้า ของทางบริษัทอาจมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ข้อตกลง – เรื่องการส่งมอบสินค้า

ก่อนอนุมัติคำสั่งซื้อ ลูกค้าได้รับทราบและยอมรับแล้วว่า ข้อตกลงเรื่องการส่งมอบสินค้าที่ปรากฏตามรายละเอียดต่อไปนี้  ลูกค้าไม่สามารถใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่ยอมรับสินค้าที่สั่งซื้อเมื่อส่งมอบ , ยกเลิกคำสั่งซื้อ , ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้.

 

-ค่าขนส่งสินค้า / ค่าบริการส่งสินค้า  /  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ตามแต่ตกลงกันไว้ล่วงหน้ากับทางบริษัท

-สินค้าจะถูกส่งไปยังลูกค้า ต่อเมื่อลูกค้าได้ทำการชำระเงินค่าสินค้า และ ได้แสดงหลักฐานการชำระเงินกับทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลยพินิจในการเลือกเส้นทางการจัดส่งและรูปแบบในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามความเหมาะสม

-หากลูกค้าต้องการให้จัดส่งแบบด่วน อาจมีค่าใช้จ่ายการดำเนินการเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการจัดส่งสินค้า

-หากสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ รูปแบบ หรือขนาด ซึ่งอาจมีผลกับน้ำหนักของสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคิดค่าบริการเพิ่มเติมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากกรณีดังกล่าว

-การเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งสินค้า , ความผิดพลาดในการส่งสินค้า , การกระทำที่นำไปสู่ความล่าช้าในการส่งมอบ

-การจัดส่งอันเนื่องมาจากการส่งสินค้าที่เร็วกว่ากำหนด

-ความล่าช้า และ/หรือ ความเสียหายใดๆ จากการขนส่ง เนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

-เหตุสุดวิสัย ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  อาทิเช่น ความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าอันเนื่องมาจาก การชุมนุมประท้วง การจราจล สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย สงคราม หรือ ภัยธรรมชาติ ผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่  (ตามที่ระบุไว้โดยองค์กรอนามัยโลก) การตัดสินใจของรัฐบาลที่จำกัดขอบเขตการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น

-การจัดส่งสินค้า กรณีที่บริษัทจำเป็นต้องทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนส่งมอบสินค้า ลูกค้าโปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แม้นอกเวลาทำการ เพื่อการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา  หากทางบริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้  ทางบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งมอบสินค้า

-ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า หรือ กฎระเบียบการทำงานของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ กฎระเบียบของบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง

-ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล

-กรณีที่ไม่มีการแจ้งเลื่อนวันจัดส่ง หรือ บริษัทได้นำส่งตามวันและเวลาที่ลูกค้าแจ้งขอเลื่อนแล้ว แต่ลูกค้าไม่สามารถรับสินค้า และ/หรือ กระทำการชำระเงินในวันและเวลาดังกล่าวได้  ทางบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการจัดส่งสินค้าใหม่ และลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้าใหม่

-หากลูกค้าไม่สามารถรับสินค้าได้ภายในระยะเวลาการจัดส่งที่กำหนด บริษัทจะให้บริการรับฝากสินค้าในคลังสูงสุด ไม่เกิน 7 วัน  หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการคลังสินค้า ในวันส่วนเกินจากระยะเวลาการจัดส่งที่กำหนด จนถึงวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า วันละ 200 บาท (รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

-กรณีที่ลูกค้านัดเวลากับทางบริษัทขนส่งแล้ว หากลูกค้าไม่สามารถรับสินค้าในช่วงเวลาที่นัดหมายไว้ดังกล่าว ผู้ให้บริการขนส่งอาจใช้ดุลยพินิจในการจัดส่งสินค้าใหม่ และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระเงินค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าว

-หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อจัดส่งสินค้าได้สำเร็จ ผู้ให้บริการขนส่งจะนำสินค้ากลับคืนมายังบริษัท  ทางบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการจัดส่งสินค้าใหม่  หากลูกค้ามีการติดต่อกลับภายหลังจากที่สินค้าได้ส่งกลับคืนมายังบริษัทแล้ว   และยืนยันให้บริษัททำการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้าใหม่

ข้อตกลง – เรื่องบรรจุภัณฑ์

-ค่าบรรจุภัณฑ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ตามแต่ตกลงกันไว้ล่วงหน้ากับทางบริษัท

-ราคาของสินค้านั้นจะยังไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์  หากลูกค้าต้องการให้มีบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ  กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการสั่งซื้อ เนื่องจากอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเภทของบรรจุภัณฑ์

ข้อตกลง – เรื่องการรับประกันสินค้า

การตรวจรับสินค้า

-ลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจรับสินค้าทันที ภายหลังได้รับสินค้าหากมีปัญหาหรือมีข้อบกพร่อง   จะต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเคลม , เปลี่ยนสินค้า , คืนสินค้า ในทุกกรณี

การเคลมสินค้า และ การเปลี่ยนสินค้า /คืนสินค้า

หากลูกค้ามีความประสงค์จะเคลมสินค้า ให้ลูกค้าแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรมาทางอีเมล์ โดยส่งอีเมล์มาที่ haveadesign.th@gmail.com พร้อมแนบรูปถ่ายที่ชัดเจนของสินค้าที่มีปัญหาดังกล่าวให้กับบริษัท  ( ATTN : แผนกเคลมสินค้า) ภายในเวลา 3 วันนับจากวันที่สินค้าถูกส่งไปถึงที่อยู่ในการจัดส่งของลูกค้า โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบภายใน 3 วันทำการ   หมายเลขติดต่อแผนกเคลมสินค้า  02- เพื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้า

– ลูกค้าจะต้องตรวจเช็คสินค้าและจำนวนที่ต้องการแจ้งเคลมให้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อย  ก่อนทำการแจ้งเคลมแก่บริษัท เนื่องจากบริษัทจะทำการออกเอกสารใบเคลมสินค้า โดยยึดถือจำนวนที่ได้รับแจ้งเมื่อแรกเริ่มและให้ถือเป็นที่สิ้นสุดของการตรวจสอบที่ถูกต้องแล้ว  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง

-ภายหลังจากการแจ้งเครม ลูกค้าจะต้องกระทำการส่ง สินค้าที่ต้องการเคลม และ เอกสารการชำระเงินค่าสินค้า (ฉบับสำเนา)  เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี คืนมายังบริษัทภายในเวลา 15 วันนับจากวันที่แจ้งเคลม  บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการรับเคลม หากลูกค้าไม่สามารถทำตามข้อตกลงในหัวข้อนี้ได้

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์เดิมเช่นเดียวกับเมื่อแรกเริ่มที่ได้รับสินค้า และมีสภาพที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน    โดยหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดเตรียมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้างต้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการจัดส่ง

-กรณีการส่งเคลม สินค้าที่มีปัญหาหรือมีข้อบกพร่อง อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า  (เฉพาะลูกค้าภายในประเทศไทย เท่านั้น)  โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนมายังบริษัทจะคืนกลับได้ เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้ว (หมายเหตุ ลูกค้าต้องแนบหลักฐานค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อใช้ในการทำเรื่องจ่ายเงินคืน)

-กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อคืน – เปลี่ยน

-กรณีลูกค้าซื้อสินค้าสั่งผลิต และได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธ์ ในการไม่รับคืนและเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น กรณีที่สินค้าดังกล่าว เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น

-กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า บริษัทจะไม่สามารถคืนเงินราคาส่วนต่างสินค้าให้แก่ลูกค้าได้

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันสินค้าภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

 • การใช้งานผิดวิธี เช่น ใส่ของที่มีน้ำหนักมากเกินจริง การดึง การกระชาก หรือการตั้งใจทำให้ชำรุด
 • การจัดเก็บในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น การเก็บสินค้าในสถานที่ที่มีความอับชื้น หรือ มีความร้อนสูง
 • การซักที่รุนแรง ซักแบบผิดวิธี และการซักด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมของน้ำยาฟอกขาว
 • การหลุดลอกของสีพิมพ์ อันเนื่องมาจากการรีดด้วยความร้อนทับบนสีพิมพ์
 • ความเสียหายของสินค้า อันเนื่องมาจากการรีดผ้าด้วยอุณหภูมิความร้อนสูง
 • ความเสียหายอันเกิดจากการจัดเก็บแบบผิดวิธี การเปึ้อนเลอะ ชำรุด หรือผ่านการใช้งานแล้ว
 • รอยที่เกิดจากการพับ หรือ รอยยับของเนื้อผ้า
 • สินค้าในกลุ่ม Low Cost หรือสินค้า Promotion ไม่จัดอยู่ในการรับประกันสินค้า ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

 

การคืนเงิน

-การคืนเงิน ในกรณีคืนหรือเปลี่ยนสินค้า  บริษัทขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการคืนเงินตามเหตุอัน โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบภายใน 3 วันทำการ   และจะดำเนินการจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ   นับจากวันที่แจ้งขอคืนเงิน  พร้อมแจ้งให้ทราบเมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าต้องส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร  พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)​ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เพื่อเป็นหลักฐาน